Traditional

上古之什補亡訓傳十三章·左車二章

(左車,憑險也。
震為雷,兄長之。
左,東方之師也。
憑險不已,君子憂心,而作是詩。
)左車有慶,萬人猶病。
曷可去之,於黨孔盛。
敏爾之生,胡為波迸。
左車有赫,萬人毒螫。
曷可去之,於黨孔碩。
敏爾之生,胡為草戚。

Simplified

上古之什补亡训传十三章·左车二章

(左车,凭险也。
震为雷,兄长之。
左,东方之师也。
凭险不已,君子忧心,而作是诗。
)左车有庆,万人犹病。
曷可去之,于党孔盛。
敏尔之生,胡为波迸。
左车有赫,万人毒螫。
曷可去之,于党孔硕。
敏尔之生,胡为草戚。

Pronunciation

shàng gǔ zhī shí bǔ wáng xùn chuán shí sān zhāng · zuǒ chē èr zhāng

( zuǒ chē , píng xiǎn yě 。
zhèn wéi léi , xiōng cháng zhī 。
zuǒ , dōng fāng zhī shī yě 。
píng xiǎn bù yǐ , jūn zǐ yōu xīn , ér zuò shì shī 。
) zuǒ chē yǒu qìng , wàn rén yóu bìng 。
hé kě qù zhī , yú dǎng kǒng shèng 。
mǐn ěr zhī shēng , hú wéi bō bèng 。
zuǒ chē yǒu hè , wàn rén dú shì 。
hé kě qù zhī , yú dǎng kǒng shuò 。
mǐn ěr zhī shēng , hú wéi cǎo qī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.