Traditional

上古之什補亡訓傳十三章·我行自東一章

(我行自東,不遑居也。
)我行自東,山海其空,旅棘有叢;我行自西,壘與雲齊,雨雪淒淒;我行自南,烈火滿林,日中無禽,霧雨淫淫;我行自北,燭龍寡色,何枉不直。
我憂京京,何道不行兮?

Simplified

上古之什补亡训传十三章·我行自东一章

(我行自东,不遑居也。
)我行自东,山海其空,旅棘有丛;我行自西,垒与云齐,雨雪凄凄;我行自南,烈火满林,日中无禽,雾雨淫淫;我行自北,烛龙寡色,何枉不直。
我忧京京,何道不行兮?

Pronunciation

shàng gǔ zhī shí bǔ wáng xùn chuán shí sān zhāng · wǒ xíng zì dōng yī zhāng

( wǒ xíng zì dōng , bù huáng jū yě 。
) wǒ xíng zì dōng , shān hǎi qí kōng , lǚ jí yǒu cóng û wǒ xíng zì xī , lěi yǔ yún qí , yǔ xuě qī qī û wǒ xíng zì nán , liè huǒ mǎn lín , rì zhōng wú qín , wù yǔ yín yín û wǒ xíng zì běi , zhú lóng guǎ sè , hé wǎng bù zhí 。
wǒ yōu jīng jīng , hé dào bù xíng xī ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.