Traditional

上古之什補亡訓傳十三章·持斧一章

(持斧,啟戎士也。
戎士伐松柏為蒸薪。
孝子徘徊而作是詩。
)持斧持斧,無剪我松柏兮。

Simplified

上古之什补亡训传十三章·持斧一章

(持斧,启戎士也。
戎士伐松柏为蒸薪。
孝子徘徊而作是诗。
)持斧持斧,无剪我松柏兮。

Pronunciation

shàng gǔ zhī shí bǔ wáng xùn chuán shí sān zhāng · chí fǔ yī zhāng

( chí fǔ , qǐ róng shì yě 。
róng shì fá sōng bǎi wéi zhēng xīn 。
xiào zǐ pái huái ér zuò shì shī 。
) chí fǔ chí fǔ , wú jiǎn wǒ sōng bǎi xī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.