Traditional

上古之什補亡訓傳十三章·燕於巢一章

(燕於巢,審日辰也,燕不以甲乙銜泥。
)燕燕於巢,綴葺維戊。
甲兮乙兮,不宜有謬。
飛龍在天,雲掩於鬥。
曷日於雨,乃曰庚午。
彼日之差,亦孔斯醜。
昔在羲和,湎淫不修。
我筮我龜,莫我告繇。
胤乃征之,彜倫九疇。
君子授律,是祃是禷。
三五不備,罔克攸遂。
惠此蒸人,毋廢爾事。
爾莫我從,維來者是冀。

Simplified

上古之什补亡训传十三章·燕于巢一章

(燕于巢,审日辰也,燕不以甲乙衔泥。
)燕燕于巢,缀葺维戊。
甲兮乙兮,不宜有谬。
飞龙在天,云掩于斗。
曷日于雨,乃曰庚午。
彼日之差,亦孔斯丑。
昔在羲和,湎淫不修。
我筮我龟,莫我告繇。
胤乃征之,彝伦九畴。
君子授律,是祃是禷。
三五不备,罔克攸遂。
惠此蒸人,毋废尔事。
尔莫我从,维来者是冀。

Pronunciation

shàng gǔ zhī shí bǔ wáng xùn chuán shí sān zhāng · yàn yú cháo yī zhāng

( yàn yú cháo , shěn rì chén yě , yàn bù yǐ jiǎ yǐ xián ní 。
) yàn yàn yú cháo , zhuì qì wéi wù 。
jiǎ xī yǐ xī , bù yí yǒu miù 。
fēi lóng zài tiān , yún yǎn yú dǒu 。
hé rì yú yǔ , nǎi yuē gēng wǔ 。
bǐ rì zhī chà , yì kǒng sī chǒu 。
xī zài xī hé , miǎn yín bù xiū 。
wǒ shì wǒ guī , mò wǒ gào yáo 。
yìn nǎi zhēng zhī , yí lún jiǔ chóu 。
jūn zǐ shòu lǜ , shì mà shì lèi 。
sān wǔ bù bèi , wǎng kè yōu suì 。
huì cǐ zhēng rén , wú fèi ěr shì 。
ěr mò wǒ cóng , wéi lái zhě shì jì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.