Traditional

上古之什補亡訓傳十三章·築城二章

(築城,刺臨戎也。
寺人臨戎,以墓磚為城壁。
)築城登登,於以作固。
咨爾寺兮,發郊外冢墓。
死而無知,猶或不可;若其有知,惟上帝是愬。
築城奕奕,於以固敵。
咨爾寺兮,發郊外冢甓。
死而無知,猶或不可。
若其有知,惟上帝是謫。

Simplified

上古之什补亡训传十三章·筑城二章

(筑城,刺临戎也。
寺人临戎,以墓砖为城壁。
)筑城登登,于以作固。
咨尔寺兮,发郊外冢墓。
死而无知,犹或不可;若其有知,惟上帝是愬。
筑城奕奕,于以固敌。
咨尔寺兮,发郊外冢甓。
死而无知,犹或不可。
若其有知,惟上帝是谪。

Pronunciation

shàng gǔ zhī shí bǔ wáng xùn chuán shí sān zhāng · zhù chéng èr zhāng

( zhù chéng , cì lín róng yě 。
sì rén lín róng , yǐ mù zhuān wéi chéng bì 。
) zhù chéng dēng dēng , yú yǐ zuò gù 。
zī ěr sì xī , fā jiāo wài zhǒng mù 。
sǐ ér wú zhī , yóu huò bù kě û ruò qí yǒu zhī , wéi shàng dì shì sù 。
zhù chéng yì yì , yú yǐ gù dí 。
zī ěr sì xī , fā jiāo wài zhǒng pì 。
sǐ ér wú zhī , yóu huò bù kě 。
ruò qí yǒu zhī , wéi shàng dì shì zhé 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.