Traditional

上古之什補亡訓傳十三章·蘇方一章

(蘇方,諷商胡舶舟運蘇方,歲發扶南林邑,至齊國立盡)蘇方之赤,在胡之舶,其利乃博。
我土曠兮,我居闐兮,我衣不白兮。
朱紫爛兮,傳瑞曄兮。
相唐虞之維百兮。

Simplified

上古之什补亡训传十三章·苏方一章

(苏方,讽商胡舶舟运苏方,岁发扶南林邑,至齐国立尽)苏方之赤,在胡之舶,其利乃博。
我土旷兮,我居阗兮,我衣不白兮。
朱紫烂兮,传瑞晔兮。
相唐虞之维百兮。

Pronunciation

shàng gǔ zhī shí bǔ wáng xùn chuán shí sān zhāng · sū fāng yī zhāng

( sū fāng , fěng shāng hú bó zhōu yùn sū fāng , suì fā fú nán lín yì , zhì qí guó lì jìn ) sū fāng zhī chì , zài hú zhī bó , qí lì nǎi bó 。
wǒ tǔ kuàng xī , wǒ jū tián xī , wǒ yī bù bái xī 。
zhū zǐ làn xī , chuán ruì yè xī 。
xiāng táng yú zhī wéi bǎi xī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.