Traditional

上古之什補亡訓傳十三章·采蠟一章

(采蠟,怨奢也。
荒巖之間,有以纊蒙其身。
腰藤造險,及有群蜂肆毒,哀呼不應,則上舍藤而下沈壑。
)采采者蠟,於泉谷兮。
煌煌中堂,烈華燭兮。
新歌善舞,弦柱促兮;荒巖之人,自取其毒兮。

Simplified

上古之什补亡训传十三章·采蜡一章

(采蜡,怨奢也。
荒岩之间,有以纩蒙其身。
腰藤造险,及有群蜂肆毒,哀呼不应,则上舍藤而下沈壑。
)采采者蜡,于泉谷兮。
煌煌中堂,烈华烛兮。
新歌善舞,弦柱促兮;荒岩之人,自取其毒兮。

Pronunciation

shàng gǔ zhī shí bǔ wáng xùn chuán shí sān zhāng · cǎi là yī zhāng

( cǎi là , yuàn shē yě 。
huāng yán zhī jiān , yǒu yǐ kuàng mēng qí shēn 。
yāo téng zào xiǎn , jí yǒu qún fēng sì dú , āi hū bù yīng , zé shàng shè téng ér xià shěn hè 。
) cǎi cǎi zhě là , yú quán gǔ xī 。
huáng huáng zhōng táng , liè huá zhú xī 。
xīn gē shàn wǔ , xián zhù cù xī û huāng yán zhī rén , zì qǔ qí dú xī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.