Traditional

上古之什補亡訓傳十三章·陵霜之華一章

(陵霜之華,傷不實也。
)陵霜之華,我心憂嗟。
陰之勝矣,而陽不加。
坱軋陶鈞,乃帝乃神,乃舒乃屯。
烈烈嚴秋,熙熙陽春,職生有倫。
今華發非其辰,辰屬東方之仁,遐想三五。
黃帝登雲,堯年百餘。
二儀分位,六氣不渝。
二景如璧,五星如珠。
陵霜之華兮,何不妄敷。

Simplified

上古之什补亡训传十三章·陵霜之华一章

(陵霜之华,伤不实也。
)陵霜之华,我心忧嗟。
阴之胜矣,而阳不加。
坱轧陶钧,乃帝乃神,乃舒乃屯。
烈烈严秋,熙熙阳春,职生有伦。
今华发非其辰,辰属东方之仁,遐想三五。
黄帝登云,尧年百馀。
二仪分位,六气不渝。
二景如璧,五星如珠。
陵霜之华兮,何不妄敷。

Pronunciation

shàng gǔ zhī shí bǔ wáng xùn chuán shí sān zhāng · líng shuāng zhī huá yī zhāng

( líng shuāng zhī huá , shāng bù shí yě 。
) líng shuāng zhī huá , wǒ xīn yōu jiē 。
yīn zhī shèng yǐ , ér yáng bù jiā 。
yǎng yà táo jūn , nǎi dì nǎi shén , nǎi shū nǎi tún 。
liè liè yán qiū , xī xī yáng chūn , zhí shēng yǒu lún 。
jīn huá fā fēi qí chén , chén shǔ dōng fāng zhī rén , xiá xiǎng sān wǔ 。
huáng dì dēng yún , yáo nián bǎi yú 。
èr yí fēn wèi , liù qì bù yú 。
èr jǐng rú bì , wǔ xīng rú zhū 。
líng shuāng zhī huá xī , hé bù wàng fū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.