Traditional

上巳臨川道中

二月六夜春水生,陸子初有臨川行。
溪深橋斷不得渡,城近臥聞吹角聲。
三月三日天氣新,臨川道中愁殺人。
纖纖女手桑葉綠,漠漠客舍桐花春。
平生怕路如怕虎,幽居不省遊城俯。
鶴軀苦瘦坐長饑,龜息無聲惟默數。
如今自憐還自笑,歛版低心事年少。
儒冠未恨終自誤,刀筆最驚非素料。
五更欹枕一淒然,夢裏扁舟水接天,紅蕖綠芰梅山下,白塔朱樓禹廟邊。

Simplified

上巳临川道中

二月六夜春水生,陆子初有临川行。
溪深桥断不得渡,城近卧闻吹角声。
三月三日天气新,临川道中愁杀人。
纤纤女手桑叶绿,漠漠客舍桐花春。
平生怕路如怕虎,幽居不省游城俯。
鹤躯苦瘦坐长饥,龟息无声惟默数。
如今自怜还自笑,歛版低心事年少。
儒冠未恨终自误,刀笔最惊非素料。
五更欹枕一凄然,梦里扁舟水接天,红蕖绿芰梅山下,白塔朱楼禹庙边。

Pronunciation

shàng sì lín chuān dào zhōng

èr yuè liù yè chūn shuǐ shēng , lù zǐ chū yǒu lín chuān xíng 。
xī shēn qiáo duàn bù dé dù , chéng jìn wò wén chuī jiǎo shēng 。
sān yuè sān rì tiān qì xīn , lín chuān dào zhōng chóu shā rén 。
xiān xiān nǚ shǒu sāng yè lǜ , mò mò kè shè tóng huā chūn 。
píng shēng pà lù rú pà hǔ , yōu jū bù shěng yóu chéng fǔ 。
hè qū kǔ shòu zuò cháng jī , guī xī wú shēng wéi mò shù 。
rú jīn zì lián huán zì xiào , liǎn bǎn dī xīn shì nián shǎo 。
rú guān wèi hèn zhōng zì wù , dāo bǐ zuì jīng fēi sù liào 。
wǔ gēng qī zhěn yī qī rán , mèng lǐ biǎn zhōu shuǐ jiē tiān , hóng qú lǜ jì méi shān xià , bái tǎ zhū lóu yǔ miào biān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.