Traditional

上巳日恩賜曲江宴會即事

賜歡仍許醉,此會興如何?
翰苑主恩重,曲江春意多。
花低羞艷妓,鶯散讓清歌。
共道升平樂,元和勝永和。

Simplified

上巳日恩赐曲江宴会即事

赐欢仍许醉,此会兴如何?
翰苑主恩重,曲江春意多。
花低羞艳妓,莺散让清歌。
共道升平乐,元和胜永和。

Pronunciation

shàng sì rì ēn cì qū jiāng yàn huì jí shì

cì huān réng xǔ zuì , cǐ huì xīng rú hé ?
hàn yuàn zhǔ ēn zhòng , qū jiāng chūn yì duō 。
huā dī xiū yàn jì , yīng sàn ràng qīng gē 。
gòng dào shēng píng lè , yuán hé shèng yǒng hé 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.