Traditional

上巳日越中與鮑侍郎泛舟耶溪

蘭橈縵轉傍汀沙,應接雲峰到若耶。
舊浦滿來移渡口,垂楊深處有人家。
永和春色千年在,曲水鄉心萬裏賒。
君見漁船時借問,前洲幾路入煙花。

Simplified

上巳日越中与鲍侍郎泛舟耶溪

兰桡缦转傍汀沙,应接云峰到若耶。
旧浦满来移渡口,垂杨深处有人家。
永和春色千年在,曲水乡心万里赊。
君见渔船时借问,前洲几路入烟花。

Pronunciation

shàng sì rì yuè zhōng yǔ bào shì láng fàn zhōu yé xī

lán ráo màn zhuǎn bàng tīng shā , yīng jiē yún fēng dào ruò yé 。
jiù pǔ mǎn lái yí dù kǒu , chuí yáng shēn chǔ yǒu rén jiā 。
yǒng hé chūn sè qiān nián zài , qū shuǐ xiāng xīn wàn lǐ shē 。
jūn jiàn yú chuán shí jiè wèn , qián zhōu jī lù rù yān huā 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.