Traditional

上平西 此下原有鳳棲梧日月循環一首,緣暗

引清風,邀明月,去來兮。
省多少閑是閑非。
臨山近水,近些松竹向些梅。
小院活計沒多般,詩酒琴棋。
無縈無煩惱,無別離。
待改變一味愚癡。
蠅頭蝸角得失,何所更何為。
不如聞早樂真機。
高臥雲梯。
嚴一首,得好休來一首,今日思量一首,俱示註名氏。
案日月循環一首,得好休來一首,俱丘處機詞,見西遊記。
西轉金鳥一首,孤僻嚴一首,今日思量一首,亦俱仔丘詞,見溪集。
綠暗紅稀一首乃葛長庚詞,見玉蟾先生詩余。
詞綜卷二十四誤作於真人詞。

Simplified

上平西 此下原有凤栖梧日月循环一首,缘暗

引清风,邀明月,去来兮。
省多少闲是闲非。
临山近水,近些松竹向些梅。
小院活计没多般,诗酒琴棋。
无萦无烦恼,无别离。
待改变一味愚痴。
蝇头蜗角得失,何所更何为。
不如闻早乐真机。
高卧云梯。
严一首,得好休来一首,今日思量一首,俱示注名氏。
案日月循环一首,得好休来一首,俱丘处机词,见西游记。
西转金鸟一首,孤僻严一首,今日思量一首,亦俱仔丘词,见溪集。
绿暗红稀一首乃葛长庚词,见玉蟾先生诗余。
词综卷二十四误作于真人词。

Pronunciation

shàng píng xī cǐ xià yuán yǒu fèng qī wú rì yuè xún huán yī shǒu , yuán àn

yǐn qīng fēng , yāo míng yuè , qù lái xī 。
shěng duō shǎo xián shì xián fēi 。
lín shān jìn shuǐ , jìn xiē sōng zhú xiàng xiē méi 。
xiǎo yuàn huó jì méi duō bān , shī jiǔ qín qí 。
wú yíng wú fán nǎo , wú bié lí 。
dài gǎi biàn yī wèi yú chī 。
yíng tóu wō jiǎo dé shī , hé suǒ gēng hé wéi 。
bù rú wén zǎo lè zhēn jī 。
gāo wò yún tī 。
yán yī shǒu , dé hǎo xiū lái yī shǒu , jīn rì sī liáng yī shǒu , jù shì zhù míng shì 。
àn rì yuè xún huán yī shǒu , dé hǎo xiū lái yī shǒu , jù qiū chǔ jī cí , jiàn xī yóu jì 。
xī zhuǎn jīn niǎo yī shǒu , gū pì yán yī shǒu , jīn rì sī liáng yī shǒu , yì jù zī qiū cí , jiàn xī jí 。
lǜ àn hóng xī yī shǒu nǎi gé cháng gēng cí , jiàn yù chán xiān shēng shī yú 。
cí zōng juàn èr shí sì wù zuò yú zhēn rén cí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.