Traditional

上平西

這無常,兩個字,最難防。
要來時無處潛藏。
不論老幼,不管貧富與賢良。
不管妻子與兒郎。
怎戀爺娘。
身居土血逐水氣,隨風魂魄遊*。
細看來,怎不情傷。
休貪火院,早早修取上天堂。
三千功滿赴蓬島,永在仙

Simplified

上平西

这无常,两个字,最难防。
要来时无处潜藏。
不论老幼,不管贫富与贤良。
不管妻子与儿郎。
怎恋爷娘。
身居土血逐水气,随风魂魄游*。
细看来,怎不情伤。
休贪火院,早早修取上天堂。
三千功满赴蓬岛,永在仙

Pronunciation

shàng píng xī

zhè wú cháng , liǎng gè zì , zuì nán fáng 。
yào lái shí wú chǔ qián cáng 。
bù lùn lǎo yòu , bù guǎn pín fù yǔ xián liáng 。
bù guǎn qī zǐ yǔ ér láng 。
zěn liàn yé niáng 。
shēn jū tǔ xuè zhú shuǐ qì , suí fēng hún pò yóu ê。
xì kàn lái , zěn bù qíng shāng 。
xiū tān huǒ yuàn , zǎo zǎo xiū qǔ shàng tiān táng 。
sān qiān gōng mǎn fù péng dǎo , yǒng zài xiān

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.