Traditional

上春詞

曈曨赫日東方來,禁城煙暖蒸青苔。
金樓美人花屏開,晨妝未罷車聲催。
幽蘭報暖紫芽折,夭花愁艷蝶飛回。
五陵年少惜花落,酒濃歌極翻如哀。
四時輪環終又始,百年不見南山摧。
遊人陌上騎生塵,顏子門前吹死灰。

Simplified

上春词

曈曨赫日东方来,禁城烟暖蒸青苔。
金楼美人花屏开,晨妆未罢车声催。
幽兰报暖紫芽折,夭花愁艳蝶飞回。
五陵年少惜花落,酒浓歌极翻如哀。
四时轮环终又始,百年不见南山摧。
游人陌上骑生尘,颜子门前吹死灰。

Pronunciation

shàng chūn cí

tóng lóng hè rì dōng fāng lái , jīn chéng yān nuǎn zhēng qīng tái 。
jīn lóu měi rén huā píng kāi , chén zhuāng wèi bà chē shēng cuī 。
yōu lán bào nuǎn zǐ yá zhē , yāo huā chóu yàn dié fēi huí 。
wǔ líng nián shǎo xī huā luò , jiǔ nóng gē jí fān rú āi 。
sì shí lún huán zhōng yòu shǐ , bǎi nián bù jiàn nán shān cuī 。
yóu rén mò shàng qí shēng chén , yán zǐ mén qián chuī sǐ huī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.