Traditional

上湖至破山贈文周蕭元植

一別二十年,依依過故轍。
湖上非往態,夢想頻虛結。
二子伴我行,我行感徂節。
後人應不識,前事寒泉咽。
一別二十年,人堪幾回別。

Simplified

上湖至破山赠文周萧元植

一别二十年,依依过故辙。
湖上非往态,梦想频虚结。
二子伴我行,我行感徂节。
后人应不识,前事寒泉咽。
一别二十年,人堪几回别。

Pronunciation

shàng hú zhì pò shān zèng wén zhōu xiāo yuán zhí

yī bié èr shí nián , yī yī guò gù zhé 。
hú shàng fēi wǎng tài , mèng xiǎng pín xū jié 。
èr zǐ bàn wǒ xíng , wǒ xíng gǎn cú jié 。
hòu rén yīng bù shí , qián shì hán quán yān 。
yī bié èr shí nián , rén kān jī huí bié 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.