Traditional

上益州上柱國趙王詩 一

銅梁影棠樹。
石鏡寫褰帷。
兩江如漬錦。
雙峰似畫眉。
穿荷低晚蓋。
衰柳掛殘絲。
風流盛儒雅。
泉湧富文詞。
無因同子淑。
暫得侍臨淄。

Simplified

上益州上柱国赵王诗 一

铜梁影棠树。
石镜写褰帷。
两江如渍锦。
双峰似画眉。
穿荷低晚盖。
衰柳挂残丝。
风流盛儒雅。
泉涌富文词。
无因同子淑。
暂得侍临淄。

Pronunciation

shàng yì zhōu shàng zhù guó zhào wáng shī yī

tóng liáng yǐng táng shù , shí jìng xiě qiān wéi , liǎng jiāng rú zì jǐn , shuāng fēng sì huà méi , chuān hé dī wǎn gài , shuāi liǔ guà cán sī , fēng liú shèng rú yǎ , quán yǒng fù wén cí , wú yīn tóng zǐ shū , zàn dé shì lín zī ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.