Traditional

上益州上柱國趙王詩 二

寂寞歲陰窮。
蒼茫雲貌同。
鶴毛飄亂雪。
車轂轉飛蓬。
鴈歸知向暖。
鳥巢解背風。
寒沙兩岸白。
獵火一山紅。
願想懸鶉弊。
時嗟陋巷空。

Simplified

上益州上柱国赵王诗 二

寂寞岁阴穷。
苍茫云貌同。
鹤毛飘乱雪。
车毂转飞蓬。
鴈归知向暖。
鸟巢解背风。
寒沙两岸白。
猎火一山红。
愿想悬鹑弊。
时嗟陋巷空。

Pronunciation

shàng yì zhōu shàng zhù guó zhào wáng shī èr

jì mò suì yīn qióng , cāng máng yún mào tóng , hè máo piāo luàn xuě , chē gǔ zhuǎn fēi péng , yàn guī zhī xiàng nuǎn , niǎo cháo jiě bèi fēng , hán shā liǎng àn bái , liè huǒ yī shān hóng , yuàn xiǎng xuán chún bì , shí jiē lòu xiàng kōng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.