Traditional

上禮部楊侍郎

郢匠掄材日,轅輪必盡呈。
敢言當一幹,徒欲隸諸生。
末學慚鄒魯,深仁錄弟兄。
餘波知可挹,弱植更求榮。
績愧他年敗,功期此日成。
方因舊桃李,猶冀載飛鳴。
道淺猶懷分,時移但自驚。
關門驚暮節,林壑廢春耕。
十裏嵩峰近,千秋潁水清。
煙花迷戍谷,墟落接陽城。
渺默思鄉夢,遲回知己情。
勞歌終此曲,還是苦辛行。

Simplified

上礼部杨侍郎

郢匠抡材日,辕轮必尽呈。
敢言当一干,徒欲隶诸生。
末学惭邹鲁,深仁录弟兄。
馀波知可挹,弱植更求荣。
绩愧他年败,功期此日成。
方因旧桃李,犹冀载飞鸣。
道浅犹怀分,时移但自惊。
关门惊暮节,林壑废春耕。
十里嵩峰近,千秋颍水清。
烟花迷戍谷,墟落接阳城。
渺默思乡梦,迟回知己情。
劳歌终此曲,还是苦辛行。

Pronunciation

shàng lǐ bù yáng shì láng

yǐng jiàng lūn cái rì , yuán lún bì jìn chéng 。
gǎn yán dāng yī gān , tú yù lì zhū shēng 。
mò xué cán zōu lǔ , shēn rén lù dì xiōng 。
yú bō zhī kě yì , ruò zhí gēng qiú róng 。
jì kuì tā nián bài , gōng qī cǐ rì chéng 。
fāng yīn jiù táo lǐ , yóu jì zài fēi míng 。
dào qiǎn yóu huái fēn , shí yí dàn zì jīng 。
guān mén jīng mù jié , lín hè fèi chūn gēng 。
shí lǐ sōng fēng jìn , qiān qiū yǐng shuǐ qīng 。
yān huā mí shù gǔ , xū luò jiē yáng chéng 。
miǎo mò sī xiāng mèng , chí huí zhī jǐ qíng 。
láo gē zhōng cǐ qū , huán shì kǔ xīn xíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.