Traditional

上行杯

白馬玉鞭金轡,少年郎,離別容易,迢遞去程千萬裏。
惆悵異鄉雲水,滿酌一杯勸和淚。
須愧,珍重意,莫辭醉。

Simplified

上行杯

白马玉鞭金辔,少年郎,离别容易,迢递去程千万里。
惆怅异乡云水,满酌一杯劝和泪。
须愧,珍重意,莫辞醉。

Pronunciation

shàng xíng bēi

bái mǎ yù biān jīn pèi , shǎo nián láng , lí bié róng yì , tiáo dì qù chéng qiān wàn lǐ 。
chóu chàng yì xiāng yún shuǐ , mǎn zhuó yī bēi quàn hé lèi 。
xū kuì , zhēn zhòng yì , mò cí zuì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.