Traditional

上行杯

芳草灞陵春岸,柳煙深,滿樓弦管,一曲離聲腸寸斷。
今日送君千萬,紅鏤玉盤金鏤盞。
須勸,珍重意,莫辭滿。

Simplified

上行杯

芳草灞陵春岸,柳烟深,满楼弦管,一曲离声肠寸断。
今日送君千万,红镂玉盘金镂盏。
须劝,珍重意,莫辞满。

Pronunciation

shàng xíng bēi

fāng cǎo bà líng chūn àn , liǔ yān shēn , mǎn lóu xián guǎn , yī qū lí shēng cháng cùn duàn 。
jīn rì sòng jūn qiān wàn , hóng lòu yù pán jīn lòu zhǎn 。
xū quàn , zhēn zhòng yì , mò cí mǎn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.