Traditional

上西樓/相見歡

江頭綠暗紅稀。
燕交飛。
忽到當年行處,恨依依。
灑清淚。
嘆人事。
與心違。
滿酌玉壺花露,送春歸。

Simplified

上西楼/相见欢

江头绿暗红稀。
燕交飞。
忽到当年行处,恨依依。
洒清泪。
叹人事。
与心违。
满酌玉壶花露,送春归。

Pronunciation

shàng xī lóu / xiāng jiàn huān

jiāng tóu lǜ àn hóng xī 。
yàn jiāo fēi 。
hū dào dāng nián xíng chǔ , hèn yī yī 。
sǎ qīng lèi 。
tàn rén shì 。
yǔ xīn wéi 。
mǎn zhuó yù hú huā lù , sòng chūn guī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.