Traditional

上陽宮望幸

玉輦西巡久未還,春光猶入上陽間。
萬木長承新雨露,千門空對舊河山。
深花寂寂宮城閉,細草青青禦路閑。
獨見彩雲飛不盡,隻應來去候龍顏。

Simplified

上阳宫望幸

玉辇西巡久未还,春光犹入上阳间。
万木长承新雨露,千门空对旧河山。
深花寂寂宫城闭,细草青青御路闲。
独见彩云飞不尽,只应来去候龙颜。

Pronunciation

shàng yáng gōng wàng xìng

yù niǎn xī xún jiǔ wèi huán , chūn guāng yóu rù shàng yáng jiān 。
wàn mù cháng chéng xīn yǔ lù , qiān mén kōng duì jiù hé shān 。
shēn huā jì jì gōng chéng bì , xì cǎo qīng qīng yù lù xián 。
dú jiàn cǎi yún fēi bù jìn , zhī yīng lái qù hòu lóng yán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.