Traditional

上香爐峰

倚石攀蘿歇病身,青筇竹杖白紗巾。
他時畫出廬山障,便是香爐峰上人。

Simplified

上香炉峰

倚石攀萝歇病身,青筇竹杖白纱巾。
他时画出庐山障,便是香炉峰上人。

Pronunciation

shàng xiāng lú fēng

yǐ shí pān luó xiē bìng shēn , qīng qióng zhú zhàng bái shā jīn 。
tā shí huà chū lú shān zhàng , biàn shì xiāng lú fēng shàng rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.