Traditional

下江南向夔州

天明江霧歇,洲浦棹歌來。
綠水逶迤去,青山相向開。
城臨蜀帝祀,雲接楚王臺。
舊知巫山上,遊子共徘徊。

Simplified

下江南向夔州

天明江雾歇,洲浦棹歌来。
绿水逶迤去,青山相向开。
城临蜀帝祀,云接楚王台。
旧知巫山上,游子共徘徊。

Pronunciation

xià jiāng nán xiàng kuí zhōu

tiān míng jiāng wù xiē , zhōu pǔ zhào gē lái 。
lǜ shuǐ wēi yǐ qù , qīng shān xiāng xiàng kāi 。
chéng lín shǔ dì sì , yún jiē chǔ wáng tái 。
jiù zhī wū shān shàng , yóu zǐ gòng pái huái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.