Traditional

下相懷古

驅車馬陵山,落日見下相。
憶昔楚項王,拔山氣何壯!
太息取祖龍,大言竟非妄。
破釜救邯鄲,功居入關上。
殺降復父讎,不比諸侯將。
杯酒釋沛公,殊有君人量。
胡為去鹹陽,遭人扼其吭!
亞父無諍言,奇計非所望。
重瞳顧柔仁,隆準至暴抗。
脫之掌握中,骨肉俱無恙。
所以哭魯兄,仍具威儀葬。
古來名與色,英雄不能忘。
力戰兼悲歌,西風起酸愴。
廢廟枕荒岡,虞兮侍帷帳。
烏騅伏坐旁,踣地哀鳴狀。
我來訪遺跡,登高見芒碭。
長陵竟抔土,萬事同惆悵!

Simplified

下相怀古

驱车马陵山,落日见下相。
忆昔楚项王,拔山气何壮!
太息取祖龙,大言竟非妄。
破釜救邯郸,功居入关上。
杀降复父雠,不比诸侯将。
杯酒释沛公,殊有君人量。
胡为去咸阳,遭人扼其吭!
亚父无诤言,奇计非所望。
重瞳顾柔仁,隆准至暴抗。
脱之掌握中,骨肉俱无恙。
所以哭鲁兄,仍具威仪葬。
古来名与色,英雄不能忘。
力战兼悲歌,西风起酸怆。
废庙枕荒冈,虞兮侍帷帐。
乌骓伏坐旁,踣地哀鸣状。
我来访遗迹,登高见芒砀。
长陵竟抔土,万事同惆怅!

Pronunciation

xià xiāng huái gǔ

qū chē mǎ líng shān , luò rì jiàn xià xiāng 。
yì xī chǔ xiàng wáng , bá shān qì hé zhuàng !
tài xī qǔ zǔ lóng , dà yán jìng fēi wàng 。
pò fǔ jiù hán dān , gōng jū rù guān shàng 。
shā jiàng fù fù chóu , bù bǐ zhū hóu jiāng 。
bēi jiǔ shì pèi gōng , shū yǒu jūn rén liáng 。
hú wéi qù xián yáng , zāo rén è qí háng !
yà fù wú zhèng yán , qí jì fēi suǒ wàng 。
zhòng tóng gù róu rén , lóng zhǔn zhì bào kàng 。
tuō zhī zhǎng wò zhōng , gǔ ròu jù wú yàng 。
suǒ yǐ kū lǔ xiōng , réng jù wēi yí zàng 。
gǔ lái míng yǔ sè , yīng xióng bù néng wàng 。
lì zhàn jiān bēi gē , xī fēng qǐ suān chuàng 。
fèi miào zhěn huāng gāng , yú xī shì wéi zhàng 。
wū zhuī fú zuò páng , bó dì āi míng zhuàng 。
wǒ lái fǎng yí jì , dēng gāo jiàn máng dàng 。
cháng líng jìng póu tǔ , wàn shì tóng chóu chàng !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.