Traditional

下第題青龍寺僧房

千蹄萬轂一枝芳,要路無媒果自傷。
題柱未期歸蜀國,曳裾何處謁吳王?
馬嘶春陌金羈鬧,鳥睡花林繡羽香。
酒薄恨濃消不得,卻將惆悵問支郎。

Simplified

下第题青龙寺僧房

千蹄万毂一枝芳,要路无媒果自伤。
题柱未期归蜀国,曳裾何处谒吴王?
马嘶春陌金羁闹,鸟睡花林绣羽香。
酒薄恨浓消不得,却将惆怅问支郎。

Pronunciation

xià dì tí qīng lóng sì sēng fáng

qiān tí wàn gǔ yī zhī fāng , yào lù wú méi guǒ zì shāng 。
tí zhù wèi qī guī shǔ guó , yè jū hé chǔ yè wú wáng ?
mǎ sī chūn mò jīn jī nào , niǎo shuì huā lín xiù yǔ xiāng 。
jiǔ báo hèn nóng xiāo bù dé , què jiāng chóu chàng wèn zhī láng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.