Traditional

不與老為期

不與老為期,因何兩鬢絲?
才應免夭促,便已及衰羸。
昨夜夢何在,明朝身不知。
百憂非我所,三樂是吾師。
閉目常閑坐,低頭每靜思。
存神機慮息,養氣語言遲。
行亦攜詩篋,眠多枕酒卮。
自慚無一事,少有不安時。

Simplified

不与老为期

不与老为期,因何两鬓丝?
才应免夭促,便已及衰羸。
昨夜梦何在,明朝身不知。
百忧非我所,三乐是吾师。
闭目常闲坐,低头每静思。
存神机虑息,养气语言迟。
行亦携诗箧,眠多枕酒卮。
自惭无一事,少有不安时。

Pronunciation

bù yǔ lǎo wéi qī

bù yǔ lǎo wéi qī , yīn hé liǎng bìn sī ?
cái yīng miǎn yāo cù , biàn yǐ jí shuāi léi 。
zuó yè mèng hé zài , míng zhāo shēn bù zhī 。
bǎi yōu fēi wǒ suǒ , sān lè shì wú shī 。
bì mù cháng xián zuò , dī tóu měi jìng sī 。
cún shén jī lǜ xī , yǎng qì yǔ yán chí 。
xíng yì xié shī qiè , mián duō zhěn jiǔ zhī 。
zì cán wú yī shì , shǎo yǒu bù ān shí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.