Traditional

不二門

兩眼日將暗,四肢漸衰瘦。
束帶剩昔圍,穿衣妨寬袖。
流年似江水,奔註無昏晝。
誌氣與形骸,安得長依舊?
亦曾登玉陛,舉措多紕繆。
至今金闕籍,名姓獨遺漏。
亦曾燒大藥,消息乖火候。
至今殘丹砂,燒幹不成就。
行藏事兩失,憂惱心交鬥。
化作憔悴翁,拋身在荒陋。
坐看老病逼,須得醫王救。
唯有不二門,其間無夭壽。

Simplified

不二门

两眼日将暗,四肢渐衰瘦。
束带剩昔围,穿衣妨宽袖。
流年似江水,奔注无昏昼。
志气与形骸,安得长依旧?
亦曾登玉陛,举措多纰缪。
至今金阙籍,名姓独遗漏。
亦曾烧大药,消息乖火候。
至今残丹砂,烧干不成就。
行藏事两失,忧恼心交斗。
化作憔悴翁,抛身在荒陋。
坐看老病逼,须得医王救。
唯有不二门,其间无夭寿。

Pronunciation

bù èr mén

liǎng yǎn rì jiāng àn , sì zhī jiàn shuāi shòu 。
shù dài shèng xī wéi , chuān yī fáng kuān xiù 。
liú nián sì jiāng shuǐ , bēn zhù wú hūn zhòu 。
zhì qì yǔ xíng hái , ān dé cháng yī jiù ?
yì zēng dēng yù bì , jǔ cuò duō pī móu 。
zhì jīn jīn què jí , míng xìng dú yí lòu 。
yì zēng shāo dà yào , xiāo xī guāi huǒ hòu 。
zhì jīn cán dān shā , shāo gān bù chéng jiù 。
xíng cáng shì liǎng shī , yōu nǎo xīn jiāo dǒu 。
huà zuò qiáo cuì wēng , pāo shēn zài huāng lòu 。
zuò kàn lǎo bìng bī , xū dé yī wáng jiù 。
wéi yǒu bù èr mén , qí jiān wú yāo shòu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.