Traditional

不準擬二首

籃輿騰騰一老夫,褐裘烏帽白髭須。
早衰饒病多蔬食,筋力消磨合有無?
不準擬身年六十,上山仍未要人扶。
憶昔謫居炎瘴地,巴猿引哭虎隨行。
多於賈誼長沙苦,小校潘安白發生。
[予自左遷江峽,凡經七年。
]不準擬身年六十,遊春猶自有心情。

Simplified

不准拟二首

篮舆腾腾一老夫,褐裘乌帽白髭须。
早衰饶病多蔬食,筋力消磨合有无?
不准拟身年六十,上山仍未要人扶。
忆昔谪居炎瘴地,巴猿引哭虎随行。
多于贾谊长沙苦,小校潘安白发生。
[予自左迁江峡,凡经七年。
]不准拟身年六十,游春犹自有心情。

Pronunciation

bù zhǔn nǐ èr shǒu

lán yú téng téng yī lǎo fū , hè qiú wū mào bái zī xū 。
zǎo shuāi ráo bìng duō shū shí , jīn lì xiāo mó hé yǒu wú ?
bù zhǔn nǐ shēn nián liù shí , shàng shān réng wèi yào rén fú 。
yì xī zhé jū yán zhàng dì , bā yuán yǐn kū hǔ suí xíng 。
duō yú jiǎ yì cháng shā kǔ , xiǎo xiào pān ān bái fā shēng 。
[ yú zì zuǒ qiān jiāng xiá , fán jīng qī nián 。
] bù zhǔn nǐ shēn nián liù shí , yóu chūn yóu zì yǒu xīn qíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.