Traditional

不出

檐前新葉覆殘花,席上余杯對早茶。
好是老身銷日處,誰能騎馬傍人家?

Simplified

不出

檐前新叶覆残花,席上余杯对早茶。
好是老身销日处,谁能骑马傍人家?

Pronunciation

bù chū

yán qián xīn yè fù cán huā , xí shàng yú bēi duì zǎo chá 。
hǎo shì lǎo shēn xiāo rì chǔ , shuí néng qí mǎ bàng rén jiā ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.