Traditional

不出門

不出門來又數旬,將何銷日與誰親。
鶴籠開處見君子,書卷展時逢古人。
自靜其心延壽命,無求於物長精神。
能行便是真修道,何必降魔調伏身。

Simplified

不出门

不出门来又数旬,将何销日与谁亲。
鹤笼开处见君子,书卷展时逢古人。
自静其心延寿命,无求于物长精神。
能行便是真修道,何必降魔调伏身。

Pronunciation

bù chū mén

bù chū mén lái yòu shù xún , jiāng hé xiāo rì yǔ shuí qīn 。
hè lóng kāi chǔ jiàn jūn zǐ , shū juàn zhǎn shí féng gǔ rén 。
zì jìng qí xīn yán shòu mìng , wú qiú yú wù cháng jīng shén 。
néng xíng biàn shì zhēn xiū dào , hé bì jiàng mó diào fú shēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.