Traditional

不出門

彌月不出門,永日無來賓。
食飽更拂床,睡覺一顰伸。
輕箑白鳥羽,新簟青箭筠。
方寸方丈室,空然兩無塵。
披衣腰不帶,散發頭不巾。
袒跣北窗下,葛天之遺民。
一日亦自足,況得以終身。
不知天壤內,目我為何人?

Simplified

不出门

弥月不出门,永日无来宾。
食饱更拂床,睡觉一颦伸。
轻箑白鸟羽,新簟青箭筠。
方寸方丈室,空然两无尘。
披衣腰不带,散发头不巾。
袒跣北窗下,葛天之遗民。
一日亦自足,况得以终身。
不知天壤内,目我为何人?

Pronunciation

bù chū mén

mí yuè bù chū mén , yǒng rì wú lái bīn 。
shí bǎo gēng fú chuáng , shuì jué yī pín shēn 。
qīng shà bái niǎo yǔ , xīn diàn qīng jiàn yún 。
fāng cùn fāng zhàng shì , kōng rán liǎng wú chén 。
pī yī yāo bù dài , sàn fā tóu bù jīn 。
tǎn xiǎn běi chuāng xià , gé tiān zhī yí mín 。
yī rì yì zì zú , kuàng dé yǐ zhōng shēn 。
bù zhī tiān rǎng nèi , mù wǒ wéi hé rén ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.