Traditional

不如來飲酒七首

莫隱深山去,君應到自嫌。
齒傷朝水冷,貌苦夜霜嚴。
漁去風生浦,樵歸雪滿巖。
不如來飲酒,相對醉厭厭。

莫作農夫去,君應見自愁。
迎春犁瘦地,趁晚餵羸牛。
數被官加稅,稀逢歲有秋。
不如來飲酒,相伴醉悠悠。

莫作商人去,恓惶君未諳。
雪霜行塞北,風水宿江南。
藏鏹百千萬,沈舟十二三。
不如來飲酒,仰面醉酣酣。

莫事長征去,辛勤難具論。
何曾畫麟閣,隻是老轅門。
蟣虱衣中物,刀槍面上痕。
不如來飲酒,合眼醉昏昏。

莫學長生去,仙方誤殺君。
那將薤上露,擬待鶴邊雲。
矻矻皆燒藥,累累盡作墳。
不如來飲酒,閑坐醉醺醺。

莫上青雲去,青雲足愛憎。
自賢誇智慧,相糾鬥功能。
魚爛緣吞餌,蛾焦為撲燈。
不如來飲酒,任性醉騰騰。

莫入紅塵去,令人心力勞。
相爭兩蝸角,所得一牛毛。
且滅嗔中火,休磨笑裏刀。
不如來飲酒,穩臥醉陶陶。

Simplified

不如来饮酒七首

莫隐深山去,君应到自嫌。
齿伤朝水冷,貌苦夜霜严。
渔去风生浦,樵归雪满岩。
不如来饮酒,相对醉厌厌。

莫作农夫去,君应见自愁。
迎春犁瘦地,趁晚喂羸牛。
数被官加税,稀逢岁有秋。
不如来饮酒,相伴醉悠悠。

莫作商人去,恓惶君未谙。
雪霜行塞北,风水宿江南。
藏镪百千万,沉舟十二三。
不如来饮酒,仰面醉酣酣。

莫事长征去,辛勤难具论。
何曾画麟阁,只是老辕门。
虮虱衣中物,刀枪面上痕。
不如来饮酒,合眼醉昏昏。

莫学长生去,仙方误杀君。
那将薤上露,拟待鹤边云。
矻矻皆烧药,累累尽作坟。
不如来饮酒,闲坐醉醺醺。

莫上青云去,青云足爱憎。
自贤夸智慧,相纠斗功能。
鱼烂缘吞饵,蛾焦为扑灯。
不如来饮酒,任性醉腾腾。

莫入红尘去,令人心力劳。
相争两蜗角,所得一牛毛。
且灭嗔中火,休磨笑里刀。
不如来饮酒,稳卧醉陶陶。

Pronunciation

bù rú lái yǐn jiǔ qī shǒu

mò yǐn shēn shān qù , jūn yīng dào zì xián 。
chǐ shāng zhāo shuǐ lěng , mào kǔ yè shuāng yán 。
yú qù fēng shēng pǔ , qiáo guī xuě mǎn yán 。
bù rú lái yǐn jiǔ , xiāng duì zuì yàn yàn 。

mò zuò nóng fū qù , jūn yīng jiàn zì chóu 。
yíng chūn lí shòu dì , chèn wǎn wèi léi niú 。
shù bèi guān jiā shuì , xī féng suì yǒu qiū 。
bù rú lái yǐn jiǔ , xiāng bàn zuì yōu yōu 。

mò zuò shāng rén qù , xī huáng jūn wèi ān 。
xuě shuāng xíng sāi běi , fēng shuǐ sù jiāng nán 。
cáng qiǎng bǎi qiān wàn , chén zhōu shí èr sān 。
bù rú lái yǐn jiǔ , yǎng miàn zuì hān hān 。

mò shì cháng zhēng qù , xīn qín nán jù lùn 。
hé zēng huà lín gé , zhī shì lǎo yuán mén 。
jǐ shī yī zhōng wù , dāo qiāng miàn shàng hén 。
bù rú lái yǐn jiǔ , hé yǎn zuì hūn hūn 。

mò xué cháng shēng qù , xiān fāng wù shā jūn 。
nà jiāng xiè shàng lù , nǐ dài hè biān yún 。
kū kū jiē shāo yào , léi léi jìn zuò fén 。
bù rú lái yǐn jiǔ , xián zuò zuì xūn xūn 。

mò shàng qīng yún qù , qīng yún zú ài zēng 。
zì xián kuā zhì huì , xiāng jiū dǒu gōng néng 。
yú làn yuán tūn ěr , é jiāo wéi pū dēng 。
bù rú lái yǐn jiǔ , rèn xìng zuì téng téng 。

mò rù hóng chén qù , líng rén xīn lì láo 。
xiāng zhēng liǎng wō jiǎo , suǒ dé yī niú máo 。
qiě miè chēn zhōng huǒ , xiū mó xiào lǐ dāo 。
bù rú lái yǐn jiǔ , wěn wò zuì táo táo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.