Traditional

不如茅屋底

鑄印大如鬥,佩劍長掛頤。
不如茅屋底,睡到日高時。

Simplified

不如茅屋底

铸印大如斗,佩剑长挂颐。
不如茅屋底,睡到日高时。

Pronunciation

bù rú máo wū dǐ

zhù yìn dà rú dǒu , pèi jiàn cháng guà yí 。
bù rú máo wū dǐ , shuì dào rì gāo shí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.