Traditional

不如茅屋底

列鼎賓筵盛,籠坊從騎都。
不如茅屋底,醉倒喚兒扶。

Simplified

不如茅屋底

列鼎宾筵盛,笼坊从骑都。
不如茅屋底,醉倒唤儿扶。

Pronunciation

bù rú máo wū dǐ

liè dǐng bīn yán shèng , lóng fāng cóng qí dū 。
bù rú máo wū dǐ , zuì dǎo huàn ér fú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.