Traditional

不睡

焰短寒缸盡,聲長曉漏遲。
年衰自無睡,不是守三屍。

Simplified

不睡

焰短寒缸尽,声长晓漏迟。
年衰自无睡,不是守三尸。

Pronunciation

bù shuì

yàn duǎn hán gāng jìn , shēng cháng xiǎo lòu chí 。
nián shuāi zì wú shuì , bù shì shǒu sān shī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.