Traditional

不能忘情吟

鬻駱馬兮放楊柳枝,掩翠黛兮頓金羈。
馬不能言兮長鳴而卻顧,楊柳枝再拜長跪而致辭。
辭曰:主乘此駱五年,凡千有八百日。
銜橛之下,不驚不逸。
素事主十年,凡三千有六百日。
巾櫛之間,無違無失。
今素貌雖陋,未至衰摧。
駱力猶壯,又無虺隤。
即駱之力,尚可以代主一步;素之歌,亦可以送主一杯。
一旦雙去,有去無回。
故素將去,其辭也苦;駱將去,其鳴也哀。
此人之情也,馬之情也,豈主君獨無情哉?
予俯而嘆,仰而咍,且曰:駱,駱,爾勿嘶:素,素,爾勿啼。
駱反廄,素反閨。
吾疾雖作,年雖頹,幸未及項籍之將死。
何必一日之內,棄騅兮而別虞兮。
乃目素兮素兮,為我歌楊柳枝。
我姑酌彼金罍,我與爾歸醉鄉去來。

Simplified

不能忘情吟

鬻骆马兮放杨柳枝,掩翠黛兮顿金羁。
马不能言兮长鸣而却顾,杨柳枝再拜长跪而致辞。
辞曰:主乘此骆五年,凡千有八百日。
衔橛之下,不惊不逸。
素事主十年,凡三千有六百日。
巾栉之间,无违无失。
今素貌虽陋,未至衰摧。
骆力犹壮,又无虺隤。
即骆之力,尚可以代主一步;素之歌,亦可以送主一杯。
一旦双去,有去无回。
故素将去,其辞也苦;骆将去,其鸣也哀。
此人之情也,马之情也,岂主君独无情哉?
予俯而叹,仰而咍,且曰:骆,骆,尔勿嘶:素,素,尔勿啼。
骆反厩,素反闺。
吾疾虽作,年虽颓,幸未及项籍之将死。
何必一日之内,弃骓兮而别虞兮。
乃目素兮素兮,为我歌杨柳枝。
我姑酌彼金罍,我与尔归醉乡去来。

Pronunciation

bù néng wàng qíng yín

yù luò mǎ xī fàng yáng liǔ zhī , yǎn cuì dài xī dùn jīn jī 。
mǎ bù néng yán xī cháng míng ér què gù , yáng liǔ zhī zài bài cháng guì ér zhì cí 。
cí yuē : zhǔ chéng cǐ luò wǔ nián , fán qiān yǒu bā bǎi rì 。
xián jué zhī xià , bù jīng bù yì 。
sù shì zhǔ shí nián , fán sān qiān yǒu liù bǎi rì 。
jīn zhì zhī jiān , wú wéi wú shī 。
jīn sù mào suī lòu , wèi zhì shuāi cuī 。
luò lì yóu zhuàng , yòu wú huǐ tuí 。
jí luò zhī lì , shàng kě yǐ dài zhǔ yī bù û sù zhī gē , yì kě yǐ sòng zhǔ yī bēi 。
yī dàn shuāng qù , yǒu qù wú huí 。
gù sù jiāng qù , qí cí yě kǔ û luò jiāng qù , qí míng yě āi 。
cǐ rén zhī qíng yě , mǎ zhī qíng yě , qǐ zhǔ jūn dú wú qíng zāi ?
yú fǔ ér tàn , yǎng ér hāi , qiě yuē : luò , luò , ěr wù sī : sù , sù , ěr wù tí 。
luò fǎn jiù , sù fǎn guī 。
wú jí suī zuò , nián suī tuí , xìng wèi jí xiàng jí zhī jiāng sǐ 。
hé bì yī rì zhī nèi , qì zhuī xī ér bié yú xī 。
nǎi mù sù xī sù xī , wéi wǒ gē yáng liǔ zhī 。
wǒ gū zhuó bǐ jīn léi , wǒ yǔ ěr guī zuì xiāng qù lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.