Traditional

不致仕

七十而致仕,禮法有明文。
何乃貪榮者,斯言如不聞?
可憐八九十,齒墜雙眸昏。
朝露貪名利,夕陽憂子孫。
掛冠顧翠緌,懸車惜朱輪。
金章腰不勝,傴僂入君門。
誰不愛富貴?
誰不戀君恩?
年高須告老,名遂合退身。
少時共嗤誚,晚歲多因循。
賢哉漢二疏,彼獨是何人?
寂寞東門路,無人繼去塵。

Simplified

不致仕

七十而致仕,礼法有明文。
何乃贪荣者,斯言如不闻?
可怜八九十,齿坠双眸昏。
朝露贪名利,夕阳忧子孙。
挂冠顾翠緌,悬车惜朱轮。
金章腰不胜,伛偻入君门。
谁不爱富贵?
谁不恋君恩?
年高须告老,名遂合退身。
少时共嗤诮,晚岁多因循。
贤哉汉二疏,彼独是何人?
寂寞东门路,无人继去尘。

Pronunciation

bù zhì shì

qī shí ér zhì shì , lǐ fǎ yǒu míng wén 。
hé nǎi tān róng zhě , sī yán rú bù wén ?
kě lián bā jiǔ shí , chǐ zhuì shuāng móu hūn 。
zhāo lù tān míng lì , xī yáng yōu zǐ sūn 。
guà guān gù cuì ruí , xuán chē xī zhū lún 。
jīn zhāng yāo bù shèng , yǔ lǚ rù jūn mén 。
shuí bù ài fù guì ?
shuí bù liàn jūn ēn ?
nián gāo xū gào lǎo , míng suì hé tuì shēn 。
shǎo shí gòng chī qiào , wǎn suì duō yīn xún 。
xián zāi hàn èr shū , bǐ dú shì hé rén ?
jì mò dōng mén lù , wú rén jì qù chén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.