Traditional

不起,自為誌文。

貂冠初別九重門,馬鬣新封四尺墳。
薤露歌詞非白雪,旌銘官爵是浮雲。
伯倫每置隨身鍤,元亮先為自祭文。
莫道高風無繼者,一千年內有崔君。

Simplified

不起,自为志文。

貂冠初别九重门,马鬣新封四尺坟。
薤露歌词非白雪,旌铭官爵是浮云。
伯伦每置随身锸,元亮先为自祭文。
莫道高风无继者,一千年内有崔君。

Pronunciation

bù qǐ , zì wéi zhì wén 。

diāo guān chū bié jiǔ zhòng mén , mǎ liè xīn fēng sì chǐ fén 。
xiè lù gē cí fēi bái xuě , jīng míng guān jué shì fú yún 。
bó lún měi zhì suí shēn chā , yuán liàng xiān wéi zì jì wén 。
mò dào gāo fēng wú jì zhě , yī qiān nián nèi yǒu cuī jūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.