Traditional

與東方左史虬修竹篇

龍種生南嶽,孤翠郁亭亭。
峰嶺上崇崒,煙雨下微冥。
夜聞鼯鼠叫,晝聒泉壑聲。
春風正淡蕩,白露已清泠。
哀響激金奏,密色滋玉英。
歲寒霜雪苦,含彩獨青青。
豈不厭凝冽,羞比春木榮。
春木有榮歇,此節無雕零。
始願與金石,終古保堅貞。
不意伶倫子,吹之學鳳鳴。
遂偶雲和瑟,張樂奏天庭。
妙曲方千變,簫韶亦九成。
信蒙雕斫美,常願事仙靈。
驅馳翠虬駕,伊郁紫鸞笙。
結交嬴臺女,吟弄升天行。
攜手登白日,遠遊戲赤城。
低昂玄鶴舞,斷續彩雲生。
永隨眾仙逝,三山遊玉京。

Simplified

与东方左史虬修竹篇

龙种生南岳,孤翠郁亭亭。
峰岭上崇崒,烟雨下微冥。
夜闻鼯鼠叫,昼聒泉壑声。
春风正淡荡,白露已清泠。
哀响激金奏,密色滋玉英。
岁寒霜雪苦,含彩独青青。
岂不厌凝冽,羞比春木荣。
春木有荣歇,此节无凋零。
始愿与金石,终古保坚贞。
不意伶伦子,吹之学凤鸣。
遂偶云和瑟,张乐奏天庭。
妙曲方千变,箫韶亦九成。
信蒙雕斫美,常愿事仙灵。
驱驰翠虬驾,伊郁紫鸾笙。
结交嬴台女,吟弄升天行。
携手登白日,远游戏赤城。
低昂玄鹤舞,断续彩云生。
永随众仙逝,三山游玉京。

Pronunciation

yǔ dōng fāng zuǒ shǐ qiú xiū zhú piān

lóng zhǒng shēng nán yuè , gū cuì yù tíng tíng 。
fēng lǐng shàng chóng zú , yān yǔ xià wēi míng 。
yè wén wú shǔ jiào , zhòu guō quán hè shēng 。
chūn fēng zhèng dàn dàng , bái lù yǐ qīng líng 。
āi xiǎng jī jīn zòu , mì sè zī yù yīng 。
suì hán shuāng xuě kǔ , hán cǎi dú qīng qīng 。
qǐ bù yàn níng liè , xiū bǐ chūn mù róng 。
chūn mù yǒu róng xiē , cǐ jié wú diāo líng 。
shǐ yuàn yǔ jīn shí , zhōng gǔ bǎo jiān zhēn 。
bù yì líng lún zǐ , chuī zhī xué fèng míng 。
suì ǒu yún hé sè , zhāng lè zòu tiān tíng 。
miào qū fāng qiān biàn , xiāo sháo yì jiǔ chéng 。
xìn mēng diāo zhuó měi , cháng yuàn shì xiān líng 。
qū chí cuì qiú jià , yī yù zǐ luán shēng 。
jié jiāo yíng tái nǚ , yín nòng shēng tiān xíng 。
xié shǒu dēng bái rì , yuǎn yóu xì chì chéng 。
dī áng xuán hè wǔ , duàn xù cǎi yún shēng 。
yǒng suí zhòng xiān shì , sān shān yóu yù jīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.