Traditional

與僧智如夜話

懶鈍尤知命,幽棲漸得朋。
門閑無謁客,室靜有禪僧。
爐向初冬火,籠停半夜燈。
憂勞緣智巧,自喜百無能。

Simplified

与僧智如夜话

懒钝尤知命,幽栖渐得朋。
门闲无谒客,室静有禅僧。
炉向初冬火,笼停半夜灯。
忧劳缘智巧,自喜百无能。

Pronunciation

yǔ sēng zhì rú yè huà

lǎn dùn yóu zhī mìng , yōu qī jiàn dé péng 。
mén xián wú yè kè , shì jìng yǒu chán sēng 。
lú xiàng chū dōng huǒ , lóng tíng bàn yè dēng 。
yōu láo yuán zhì qiǎo , zì xǐ bǎi wú néng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.