Traditional

與建子振孫登千峰榭觀烏龍雪

二樨慧堪憐,猶賒誌學年。
能拋竹騕褭,來看玉蜿蜒。
百念寬身後,余生慰眼前。
善和書幸在,它日要人傳。

Simplified

与建子振孙登千峰榭观乌龙雪

二樨慧堪怜,犹赊志学年。
能抛竹騕褭,来看玉蜿蜒。
百念宽身後,余生慰眼前。
善和书幸在,它日要人传。

Pronunciation

yǔ jiàn zǐ zhèn sūn dēng qiān fēng xiè guān wū lóng xuě

èr xī huì kān lián , yóu shē zhì xué nián 。
néng pāo zhú yǎo niǎo , lái kàn yù wān yán 。
bǎi niàn kuān shēn hòu , yú shēng wèi yǎn qián 。
shàn hé shū xìng zài , tā rì yào rén chuán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.