Traditional

與張補闕、王煉師自徐方清路同舟南下於臺寺

朝朝春事晚,泛泛行舟遠。
淮海思無窮,悠揚煙景中。
幸將仙子去,復與故人同。
高枕隨流水,輕帆任遠風。
鐘聲野寺迥,草色故城空。
送別高臺上,裴回共惆悵。
懸知白日斜,定是猶相望。

Simplified

与张补阙、王炼师自徐方清路同舟南下于台寺

朝朝春事晚,泛泛行舟远。
淮海思无穷,悠扬烟景中。
幸将仙子去,复与故人同。
高枕随流水,轻帆任远风。
钟声野寺迥,草色故城空。
送别高台上,裴回共惆怅。
悬知白日斜,定是犹相望。

Pronunciation

yǔ zhāng bǔ què b wáng liàn shī zì xú fāng qīng lù tóng zhōu nán xià yú tái sì

zhāo zhāo chūn shì wǎn , fàn fàn xíng zhōu yuǎn 。
huái hǎi sī wú qióng , yōu yáng yān jǐng zhōng 。
xìng jiāng xiān zǐ qù , fù yǔ gù rén tóng 。
gāo zhěn suí liú shuǐ , qīng fān rèn yuǎn fēng 。
zhōng shēng yě sì jiǒng , cǎo sè gù chéng kōng 。
sòng bié gāo tái shàng , péi huí gòng chóu chàng 。
xuán zhī bái rì xié , dìng shì yóu xiāng wàng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.