Traditional

與微之唱和,來去常以竹筒貯詩,陳協律美而

揀得瑯玕截作筒,緘題章句寫心胸。
隨風每喜飛如鳥,渡水常憂化作龍。
粉節堅如太守信,霜筠冷稱大夫容。
煩君贊詠心知愧,魚目驪珠同一封。

Simplified

与微之唱和,来去常以竹筒贮诗,陈协律美而

拣得琅玕截作筒,缄题章句写心胸。
随风每喜飞如鸟,渡水常忧化作龙。
粉节坚如太守信,霜筠冷称大夫容。
烦君赞咏心知愧,鱼目骊珠同一封。

Pronunciation

yǔ wēi zhī chàng hé , lái qù cháng yǐ zhú tǒng zhù shī , chén xié lǜ měi ér

jiǎn dé láng gān jié zuò tǒng , jiān tí zhāng jù xiě xīn xiōng 。
suí fēng měi xǐ fēi rú niǎo , dù shuǐ cháng yōu huà zuò lóng 。
fěn jié jiān rú tài shǒu xìn , shuāng yún lěng chēng dà fū róng 。
fán jūn zàn yǒng xīn zhī kuì , yú mù lí zhū tóng yī fēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.