Traditional

與夢得同登棲靈塔

半月悠悠在廣陵,何樓何塔不同登。
共憐筋力猶堪在,上到棲靈第九層。

Simplified

与梦得同登栖灵塔

半月悠悠在广陵,何楼何塔不同登。
共怜筋力犹堪在,上到栖灵第九层。

Pronunciation

yǔ mèng dé tóng dēng qī líng tǎ

bàn yuè yōu yōu zài guǎng líng , hé lóu hé tǎ bù tóng dēng 。
gòng lián jīn lì yóu kān zài , shàng dào qī líng dì jiǔ céng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.