Traditional

與夢得沽酒閑飲且約後期

少時猶不憂生計,老後誰能惜酒錢。
共把十千沽一鬥,相看七十欠三年。
閑征雅令窮經史,醉聽清吟勝管弦。
更待菊黃家醞熟,共君一醉一陶然。

Simplified

与梦得沽酒闲饮且约后期

少时犹不忧生计,老后谁能惜酒钱。
共把十千沽一斗,相看七十欠三年。
闲征雅令穷经史,醉听清吟胜管弦。
更待菊黄家酝熟,共君一醉一陶然。

Pronunciation

yǔ mèng dé gū jiǔ xián yǐn qiě yuē hòu qī

shǎo shí yóu bù yōu shēng jì , lǎo hòu shuí néng xī jiǔ qián 。
gòng bǎ shí qiān gū yī dǒu , xiāng kàn qī shí qiàn sān nián 。
xián zhēng yǎ líng qióng jīng shǐ , zuì tīng qīng yín shèng guǎn xián 。
gēng dài jú huáng jiā yùn shú , gòng jūn yī zuì yī táo rán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.