Traditional

與沈楊二舍人閣老同食敕賜櫻桃玩物感恩因成

清曉趨丹禁,紅櫻降紫宸。
驅禽養得熟,和葉摘來新。
圓轉盤傾玉,鮮明籠透銀。
內園題兩字,西掖賜三臣。
熒惑晶華赤,醍醐氣味真。
如珠未穿孔,似火不燒人。
杏俗難為對,桃頑詎可倫。
肉嫌盧橘厚,皮笑荔枝皴。
瓊液酸甜足,金丸大小勻。
偷須防曼倩,惜莫擲安仁。
手擘才離核,匙抄半是津。
甘為舌上露,暖作腹中春。
已具長屍祿,仍驚數食珍。
最慚恩未報,飽餵不才身。

Simplified

与沈杨二舍人阁老同食敕赐樱桃玩物感恩因成

清晓趋丹禁,红樱降紫宸。
驱禽养得熟,和叶摘来新。
圆转盘倾玉,鲜明笼透银。
内园题两字,西掖赐三臣。
荧惑晶华赤,醍醐气味真。
如珠未穿孔,似火不烧人。
杏俗难为对,桃顽讵可伦。
肉嫌卢橘厚,皮笑荔枝皴。
琼液酸甜足,金丸大小匀。
偷须防曼倩,惜莫掷安仁。
手擘才离核,匙抄半是津。
甘为舌上露,暖作腹中春。
已具长尸禄,仍惊数食珍。
最惭恩未报,饱喂不才身。

Pronunciation

yǔ shěn yáng èr shè rén gé lǎo tóng shí chì cì yīng táo wán wù gǎn ēn yīn chéng

qīng xiǎo qū dān jīn , hóng yīng jiàng zǐ chén 。
qū qín yǎng dé shú , hé yè zhāi lái xīn 。
yuán zhuǎn pán qīng yù , xiān míng lóng tòu yín 。
nèi yuán tí liǎng zì , xī yè cì sān chén 。
yíng huò jīng huá chì , tí hú qì wèi zhēn 。
rú zhū wèi chuān kǒng , sì huǒ bù shāo rén 。
xìng sú nán wéi duì , táo wán jù kě lún 。
ròu xián lú jú hòu , pí xiào lì zhī cūn 。
qióng yè suān tián zú , jīn wán dà xiǎo yún 。
tōu xū fáng màn qiàn , xī mò zhì ān rén 。
shǒu bò cái lí hé , chí chāo bàn shì jīn 。
gān wéi shé shàng lù , nuǎn zuò fù zhōng chūn 。
yǐ jù cháng shī lù , réng jīng shù shí zhēn 。
zuì cán ēn wèi bào , bǎo wèi bù cái shēn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.