Traditional

與浩初上人同看山寄京華親故

海畔尖山似劍铓,秋來處處割愁腸。
若為化得身千億,散上峰頭望故鄉。

Simplified

与浩初上人同看山寄京华亲故

海畔尖山似剑铓,秋来处处割愁肠。
若为化得身千亿,散上峰头望故乡。

Pronunciation

yǔ hào chū shàng rén tóng kàn shān jì jīng huá qīn gù

hǎi pàn jiān shān sì jiàn máng , qiū lái chǔ chǔ gē chóu cháng 。
ruò wéi huà dé shēn qiān yì , sàn shàng fēng tóu wàng gù xiāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.