Traditional

與牛家妓樂雨夜合宴

玉管清弦聲旖旎,翠釵紅袖坐參差。
兩家合奏洞房夜,八月連陰秋雨時。
歌臉有情凝睇久,舞腰無力轉裙遲。
人間歡樂無過此,上界西方即不知。

Simplified

与牛家妓乐雨夜合宴

玉管清弦声旖旎,翠钗红袖坐参差。
两家合奏洞房夜,八月连阴秋雨时。
歌脸有情凝睇久,舞腰无力转裙迟。
人间欢乐无过此,上界西方即不知。

Pronunciation

yǔ niú jiā jì lè yǔ yè hé yàn

yù guǎn qīng xián shēng yǐ nǐ , cuì chāi hóng xiù zuò cān chà 。
liǎng jiā hé zòu dòng fáng yè , bā yuè lián yīn qiū yǔ shí 。
gē liǎn yǒu qíng níng dì jiǔ , wǔ yāo wú lì zhuǎn qún chí 。
rén jiān huān lè wú guò cǐ , shàng jiè xī fāng jí bù zhī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.