Traditional

與皇甫庶子同遊城東

閑遊何必多徒侶,相勸時時舉一杯。
博望苑中無職役,建春門外足池臺。
綠油剪葉蒲新長,紅蠟粘枝杏欲開。
白馬朱衣兩宮相,可憐天氣出城來。

Simplified

与皇甫庶子同游城东

闲游何必多徒侣,相劝时时举一杯。
博望苑中无职役,建春门外足池台。
绿油剪叶蒲新长,红蜡粘枝杏欲开。
白马朱衣两宫相,可怜天气出城来。

Pronunciation

yǔ huáng fǔ shù zǐ tóng yóu chéng dōng

xián yóu hé bì duō tú lǚ , xiāng quàn shí shí jǔ yī bēi 。
bó wàng yuàn zhōng wú zhí yì , jiàn chūn mén wài zú chí tái 。
lǜ yóu jiǎn yè pú xīn cháng , hóng là zhān zhī xìng yù kāi 。
bái mǎ zhū yī liǎng gōng xiāng , kě lián tiān qì chū chéng lái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.